CHEN DUXIU

“Age of Awakening”: A Comparison of Chen Duxiu and Mao Zedong Thought