KOHEI SAITO

ACRadio Episode 7 – Review of Kohei Saito’s Marx in the Anthropocene

Kohei Saito’s new book asks: was Marx a degrowth communist? (Review)